billboard 04

Povijest općine

Povijest Općine Pušća

OSNIVANJE OPĆINE PUŠĆA (1909)

U Državnom arhivu grada Zagreba i u Hrvatskom državnom arhivu čuva se zanimljiva građa o našem zavičaju. Za ovaj Godišnjak izabrali smo dio te bogate i zanimljive dokumentacije.
Najvažniji od svega toga, dakako, jest zapisnik o proglašenju Općine Pušća iz 1909. godine. U tom je zapisniku zabilježeno da je općina Pušća nastala odcijepljenjem od upravne općine Brdovec (sa sjedištem u Zaprešiću!) te da je odluka donesena na skupštini Zagrebačke županije. Općina Pušća službeno je počela djelovati 1. siječnja 1910. godine. Ono što valja naglasiti je to da je razdioba imetka općine Brdovec i Pušća bila prijateljska i bez ikakvih otegotnih okolnosti: sve je sporazumno razriješeno, što potvrđuje zrelost ondašnjih čelnika jedne i druge općine, ali i o razumijevanju županijskih vlasti u Zagrebu. Koliko je općina imala stanovnika, koja su joj sela pripadala i sve ostalo, saznajemo iz zapisnika. No moram naglasiti jednu stvar a to je broj i izbor općinskih odbornika. U zapisniku stoji da najjači porezni obveznici u Pušći biraju 4 odbornika - dakle ulazak u općinsko vijeće - odbor imali su, ponajprije, najbolje »gazde« (najbogatiji gospodari), koji su plaćali i najveće porezne obveze!

 

Prilog:
ZAPISNIK redovite jesenske skupštine Županije zagrebačke, obdržavane 20. prosinca 1909. u velikoj županijskoj dvorani u Zagrebu pod predsjedanjem presvijetlog gospodina Škendera pl. Vucheticha Brinjskoga i Csenejskoga, velikog župana Županije Zagrebačke

Broj: A-9858/5-1909.

Brdovec: Razdioba općine odcijepljenjem porezne općine Pušća i Kupljenovo
Izvješćuje kr. županijski tajnik Eduard Šmit:
Žiteljstvo poreznih općina Pušća i Kupljenovo podnijelo je još g. 1906. molbu kojom moli da se odcjepi od upravne općine Brdovec sa sjedištem u Zaprešiću, pa da se dozvoli ustrojenje nove upravne općine Pušća sa sjedištem u Pušći.
Upravna općina Brdovec ima danas oko 12.000 stanovnika na površini od 60.909 jutara i 300 hvati, a sastoji se od šest poreznih općina.
Godišnji porez iznaša 39.200 kruna i na taj je propisan općinski namet od 40 % za pokriće opć. potreba.
Ova je općina danas jedna od najvećih u županiji, pa je stoga naravno, da žiteljstvo udaljenije od sjedišta općine traži odcijepljenje od matične općine i ustrojenje nove općine, koja bi imala bliže svoje sjedište i tako bila lakše pristupačna žiteljstvu.
Ove porezne općine ne vežu sa Zaprešićem kao sjedištem upravne općine nikakovi gospodarstveni interesi, a nisu vezani ni na željezničku postaju, jer imadu svoju postaju Pušća - Kupljenovo.
Pošto se iz upravnih razloga bezuvjetno ima zagovarati ovo odcijepljenje, jer tako velika općina ne može udovoljavati interesima žiteljstva, pošto su svi činbenici vezani na uredsko poslovanje, uslijed česa izvanjsko glavni upravni rad posve odpada, a kraj toga je pristup k općinskom poglavarstvu težak i skup, to se predlaže da se dozvoli zamoljeno odcjepljenje kao i ustrojenje nove općine Pušća i to:

I. Upravna općina Brdovec sa sjedištem u Zaprešiću.
Ova upravna općina imati će 4 porezne općine: Brdovec, Kraj, Laduć i Zaprešić, sa po zadnjem popisu 7.229 stanovnika na površini od 13.252 jutra i 1318 hvati.
Godišnja dužnost poreza bila bi 25.937 kruna, od kojega bi se glasom aproksimativnoga proračuna plaćalo 38 % nameta za pokriće svojih potreba.

II. Upravna općina Pušća sa sjedištem u Pušći.
Ova nova upravna općina imala bi dvije porezne općine: Pušća i Kupljenovo, sa 4.078 stanovnika na površini od 6559 jutara i 1240 hvati.
Porezna bi dužnost bila 13.263 krune, od koje bi se imao plaćati 51 % općinskog nameta i to po aproksimativnom proračunu kojega je sastavio u tu svrhu izabrani odbor, u svojoj 25. travnja 1909. održanoj sjednici.
Ako se uvaži, da opć. namet ne bi tako poskočio, da bi se pučanstvo preopteretilo, već nasuprot u upravoj općini Brdovec da bi namet pao, nadalje daje sadašnje zastupstvo upravne općine brdovačke u svojoj 21. travnja 1909. održanoj sjednici pristalo na odcjepljenje, nadalje što ima prikladnih prostorija za ured i stanova činovništva koji su osigurani zapisnikom od 25. travnja 1909., napokon što je postignuti sporazum u diobi sadanjega imetka upravne općine Brdovec — naime da nova općina Pušća dobije jednu trećinu imovine, te je isto u sjednici zastupnika jedne i druge općine 15. travnja 1909. potanko dioba provedena i ustanovljeni iznosi koji će pripasti novoj općini - to se toplo preporuča predlog ustrojenja te nove općine sa 1. siječnja 1910.
Glede broja opć. odbora u ovih općina, predlaže se da se ustanovi: u općini Brdovec 18 odbornika i to da biraju najjači porezovnici 6 odbornika a ostali porezovnici za svaku poreznu općinu tri odbornika; u upravnoj općini Pušća 12 odbornika i to da biraju najjači porezovnici 4 odbornika a ostali porezovnici za svaku poreznu općinu 4 odbornika.

Predsjednik: Prima li slavna skupština taj predlog ?

Županijska skupština jednoglasno prima predlog županijskog magistrata i stvara predloženi zaključak.

PROGLASNA KNJIGA U PUŠĆI (1930.)

Zbirka tekstova javnih oglasa čitanih nedjeljom prije podne pred župnom crkvom u Pušći

Nikada nisam čuo za »Proglasnu knjigu«, dok nisam u Državnom arhivu grada Zagreba, u spisima o pušćanskoj općini, naišao na uvezanu »knjigu« u koju su nedjeljom iz tjedna u tjedan zapisivani oglasi, obavijesti, poruke i naredbe koje općinska vlast prenosi svojim žiteljima. Oglasi koje objavljujem, čitani su pred župnom crkvom 1930. godine, svake nedjelje nakon svete mise.
Danas za to postoje novine i drugi elektronski mediji, no u ona vremena do 1945. javno čitanje bilo je, ako ne najbrži a onda sigurno najučinkovitiji način javnoga informiranja. Trebam li podsjetiti da ljudi nisu na selu mogli kupovati novine, jer nije bilo kioska (Zaprešiću dobiva prvi kiosk tek 1962!), struje još nije bilo pa nisu mogli slušati radio, a televizije nije ni bilo. Ljudi su pred crkvom čuli su sve što im općinska vlast poručuje: od regrutacije (novačenja), upisa u školu, do sajmova, cijepljenja, raznih natječaja (jeftimbi, dražbi), ali i ovrha, zapljena i si. Među takvim zanimljivim oglasima nalazi se i onaj o radnom vremenu općinskih činovnika koji je pod brojem 116 čitan 6. travnja 1930. a glasi: »Kako još danas imade ljudi, koji neznaju ili neću da znaju, da se nedjeljama i blagdanima u općinskom uredu ne ureduje, kao i radne dane poslijepodne ne, stoga radi proglašuje se ponovno, da nema uredovanja nikakva sa strankama u nedeljama i blagdanima kao ni radne dane poslijepodne, badava bi dolazili.« -
Vraćam se na Proglasnu knjigu. Kako sličnu sačuvanu knjigu nigdje drugdje nisam našao, zaključujem da su se oglasi za svaku nedjelju pisali na posebnom papiru. Ti papiri nisu sačuvani, a općini Pušća pripada pohvala da je oglase upisivala u jednu posebnu »knjigu« pa je to razlog da su vrlo zanimljivi zapisi ostali sačuvani do danas! Na početku knjige je pečat i potpis općinskoga upravitelja Juga, koji je u ime poglavarstva i općine sastavljao tekst (poneki put ga i sam upisivao u »knjigu«) a onda slijedi i potpis Stanišaka koji je te oglase čitao.
Većinu oglasa koje ovdje objavljujem, prepisana je u cijelosti, samo sam neke oglase zbog dužine i ponavljanja izostavio (neki su oglasi ponavljani i čitani dva-tri puta). Osim ispravljanja nekih očitih pogrješaka, nisam intervenirao u tekst. Gdje sam nešto izostavio, označio sam to zagradom s tri točke (...). Evo doslovnog prijepisa oglasa iz Proglasne knjige od 25. ožujka do 27. kolovoza 1930., od rednoga broja 104. do 254.

Oglas za 25. marta 1930.
broj 104. Proglašuje se poreskim obveznicima i to onima koji nisu za prošlu godinu podmirili svoj porez da će dana 27. o. mj. i narednih dana obilaziti izaslanik poreske uprave u Zagrebu, koji će kod svih takovih obaviti transferaciju, zapljeniti stvari i iste pohraniti u opć. zgradi do prodaje ili otkupljenja. ()
Poreskim obveznicima kod kojih će izaslanik poreske uprave obaviti transferaciju priopćuje se da će se ista obaviti samo na njihov trošak koji će biti približno dosta velik. ( ) —

Oglas za 30. marta 1930.
106. Upozoravaju se svi oni lanjske godine proglašeni sposobni mladići, da si odmah priprave kofere i sve potrebne stvari za vojsku, jer za 13 dana morati će nastupiti kadrovsko službovanje.
107. Prema nalogu sreskog načelstva u Zagrebu proglašuje se pučanstvu znanja i strogog držanja radi, da imadu biti svi psi pripeti na lancima dan i noć. Koji pas bude pronadjen prost, biti će smjesta ubijen na trošak vlasnika, a usto biti strogo kažnjen. Svi poljari, lugari i ostali službenici dobili su naloge, da svakog psa gdje se pronadje prost, ubiju a vlastnike prijave.

Oglas za 6. aprila 1930.
108. U četvrtak 10. travnja 1930. u 9 sati prijepodne obdržavati će se kod opć. poglavarstva u Zaprešiću javna usmena jeftimba za dobavu i dovoz 15 kubičnih hvati ogrjevnog prvorazrednog grabovog drva ili bukovog, za općinski ured i školu u Zaprešiću.
109. Proglašuje se pučanstvu da su određene stroge kazne za neovlaštene liječnike i neovlaštene primalje, jer su se dogodili mnogi slučajevi smrti kod ljudi koje su Iječili nadriliječnici i mnogo slučajeva smrti kod rodilja, koje su kod poroda pomagale neupućene žene, dok su se isti života mogli spasiti, daje na vrijeme pružena pomoć liječnika i primalje.
115. Upozoruju se svi regruti koji su dobili pozive za nastup kadrovskog roka za nedelju dne 13. o.mj. da se točno drže napomene napisane u pozivima, naročito da svi dođu na kolodvor Pušća Bistra drugom vlaku, i da se nikako ne udaljuju bez znanja ovdje jer svi regruti imadu doći komandi zajedno.
Na pozivima je za svakog regruta naznačeno kuda je rasporedjen, pak se taj komad imade odrezati, i kod sebe uvjek sve do svoje jedinice čuvati i to zato, da se uzmogne svaki regrut uputiti tamo kuda spada ako bi se slučajno pomješao sa drugim regrutima. Koji regrut nebude došao u odredjenom vremenu prema pozivu na svoje mjesto, takav svaki biti će strogo kažnjen, i što će mu škoditi za cijelo vrijeme službovanja.
116. Kako još danas imade ljudi, koji neznaju ili neću da znaju, da se nedeljama i blagdanima u općinskom uredu ne ureduje, kao i radne dane poslijepodne ne, stoga radi proglašuje se ponovno, da nema uredovanja nikakova sa strankama u nedeljama i blagdanima kao ni radne dane poslijepodne, badava bi dolazili.
121. Dana 18. travnja 1930. na Veliki petak u 9 sati prijepodne obdržavati će se u ovoopćinskom uredu javna ustmena jeftimba za gradnju mosta zvan Gata (na Gati) na potoku Lužnica. Pozivaju se interesenti da za vrijeme uredovnih sati dodju opć. upravitelju, gdje će im se priopćiti uvjeti i potanki opis mosta, te da mogu pogledati gradjevno drvo, koje je kupljeno i porušeno. Radnja izdati će se najboljem nudiocu.
123. Ovime se proglašuje, da je izpražnjeno mjesto školskog podvornika škole Kupljenovo. Tko se interesira za polučenje toga mjesta neka se javi opć. poglavarstvu.
124. Ovime se proglašuje žiteljstvu, da je svaki vlastnik domaćih životinja dužan prijaviti obolenje i ugibanje životinja a naročito na zaraznim bolestima; te se takove životinje prevoze na mrcinište, gdje se vrši pregled i procjena.
Za ono blago, koje ugine a vlasnik ne prijavi obolenje i uginuće nema prava tražiti od države niti bilo od koga naknadu, jer se smatra da je sam krivac svojoj nesreći, te se još kažnjava radi neprijavljenja bolesti, jer se zatajivanjem bolest dalje širi.

Oglas za 21. aprila 1930.
126. Kod ovog poglavarstva izložene su na javni uvid građevne molbe Kupinić Josipa iz Pušće 32 za prigradnju 1 sobe i kukuružnjaka, Filković Nikole iz Hruševca pušćanskog za gradnju 1 sobe, Slatković Dragutina za gradnju suše i proširenja štale, Silipetar Antun iz Pojatna jedne suše.
Tko ima kakav prigovor proti gradnji može ga dati do 29. aprila kod opć. poglavarstva.
127. Ovime se pučanstvo upozorava, daje zabranjen ribolov bez ribolovne iskaznice te da je odredjen strogi nadzor nad ribolovcima, te će se prekršitelji strogo kazniti.
131. Prema naredjenju viših vlasti proglašuje se pučanstvu znanja radi, da su sada povišene cijene putnica za krupnu i sitnu stoku. Sada stoji putnica za stoku iznad 2 godine starosti 10 dinara i 50 para, a za stoku ispod 2 godine starosti 10 dinara; za svinje je putnica 3 dinara i 50 para Za produljenje (potpis) marvinska putnica stoji 1 dinar kako je i do sada bilo.

Oglas za 27. aprila 1930.
133. 10. svibnja dolazi od sreskog načelstva g. veterinar cijepiti blago protiv bedrenice, svinje protiv svinjske kuge, i to ujutro počam od 8 sati cijepiti će se blago pred zgradom općinskog poglavarstva u Pušći, a oko 10 sati u Pojatnu pred kućom Antuna Andrake.
Napose se upozoruju vlastnici blaga i svinja, da si isto dadu cijepiti, jer za svako cijepljenu stoku ako ugine i kasnije dobije svaki vlastnik odštetu od države u vrijednosti stoke 80 %, a ako stoka kome ugine a nije bila cijepljena, neće dobiti od države nikakove odštete, i neće smjeti ni za takovu moliti.
Cijepljenje nije badava, jer treba platiti putni trošak g. veterinara i cjepivo, a to sve neće stajati od kakovih par dinara ako se bude čira više prijavilo komada za cijepljenje.
134. Od poreske upravce za srez Zagreb stigla je svim općinskim poglavarstvima objava za plaćanje dospjelog poreza II. obrok kućarine, tečevine, poreza od rente, poreza na poslovni promet koji se plaća paušalno i vojnice, za godinu 1930. dospevaju za plaćanje 1. aprila i moraju se platiti do 15. maja 1930.
Ko do prednjeg roka ne plati dužni obrok, platiće na neplaćenu dužnu sumu 6 % kamate i egzekutine troškove za prinudnu naplatu kojoj će se posle gornjeg roka pristupiti. Porezovnici se isto najozbiljnije pozivaju, da dospjele poreze kao opć. namet odmah podmire, jer će odmah pristupiti ovršnim utjerivanjem kao i transferacijom zapljenjenih pokretnina.
135. Ovogodišnje redovito cijepljenje i docjepljivanje boginja obaviti će se prema cijepnom redu i putnoj osnovi, odredjenoj po kr. banskoj upravi, odjeljenju za socijalnu politiku i narodnog zdravlja VI. u Zagrebu od 12. aprila 1930. broj 25173 kako slijedi:
U selu Pojatno, kod kuće Jandras Stjepana biti će cijepljenje i docijepljenje dvanajstgodišnje djece 3. svibnja u 1 sat poslijepodne iz sela Bregovljana i Pojatno, a pregledba 10. svibnja 1930.
U Pušći kod zgrade opć. pogvalarstva 4. svibnja u 2 sata posijepodne za djecu iz sela Trstenik, Celine, Hrebine, Žlebec, Pušća gor. i dol. a pregledba 12. svibnja 1930.
U Kupljenovu u školi Kupljenovo 10. svibnja u 2 sata poslije podne za djecu iz sela Hruševec Kupljenovački i pušćanski i Merenje, a pregledba 17. svibnja.
Pozivaju se roditelji da (u) odredjeno vrijeme doneseju odnosno dvanajstgodišnju djecu pošalju na cijepljenje i to čisto okupanu i čisto obučenu. Djeca koja su rođena ove godine, nečeju se ove godine cijepiti, već će se cijepiti druge godine.
136. 1. svibnja obdržavati će se u Luki veliki godišnji sajam sa raznovrstnom robom i blagom a 28. svibnja u Dubravici.-

Oglas za 4. maja 1930.
139. 10. maja počam od 7 sati ujutro doći će g. veterinar od sreskog načelstva cijepiti blago i svinje protiv zaraznih bolesti, pred zgradu opć. poglavarstva, a od 7 do 12 sati cijepiti će blago pred kućom Antuna Andrake u Pojatnu .
Cijepljenje nije badava, već stoji po komadu krupne stoke 20 dinara. Napominje se znanja radi svim stočarima, da si neka dadu blago cijepiti, jer ako kome cijepljeno marše ugine, dobiti će od države odštetu 70 %.

Oglas za 11. maja 1930.
140. Ministarstvo poljoprivrede naše kraljevine daje na znanje, da će biti 36. Poljoprivredna pokretna izložba od 27. svibnja do 1. lipnja u Kelnu u Njemačkoj. Preporuča se svim poljoprivrednicima, da idu na ovu izložbu, kojima je i kako moguće. Koji bi mogli, neka se jave kod opć. poglavarstva radi uputa.
143. Dana 19. maja u 9 sati prijepodne održavati će se u uredu ove općine javna ustmena licitacija za prodaju paše na gradilištu nove škole u Kupljenovu (Hruševcu). Zakup traje do dana 1. novembra 1930.
148. Dana 22. svibnja obdržavati će se veliki godišnji Helenski sajam u Luki sa raznovrstnom robom i blagom.
149. Prema odredbi čl. 7 Uredbe o zaštiti javnih puteva sva kola, kada putuju noću, moraju biti osvjetljena. Svetilka mora biti namještena i utvrđena na lijevoj strani kola. -
Kako se dogadjaju radi toga što nisu kola noću osvetlena, velike nesreće, jer na neosvetljene kola znaju naletiti automobili i druga kola. Upozoruju se svi vlastnici kola, da uvjek imadu noću kola osvetljena, jer na to će budno paziti svi javni organi, pak tko će biti zatečen na cesti bez svetiljke na kolima takav svaki biti će strogo kažnjen osjetljivom novčanom globom.
150. Pozivaju se svi vlasnici pasa, koji neće na opomene svojih rajonskih starešina da plate psetarinsku pristojbu za svakog psa, koja iznosi 16 dinara za godinu 1929.
Upozoruje se pučanstvo da se psetarinska pristojba ima platiti za sve one pse koji su 1. siječnja 1930. bili stari 4 mjeseca i po starešini popisani. Onim vlastnicima pasa koji unatoč svih dosadanjih opomena nisu uplatitli psetarinu odnosno nisu naknadno uplatili razliku, daje se još iznimni rok od 8 dana, da to učine kod svojih rajonskih starešina.
Po izminuću tog roka izdan bude nalog živoderu, da sve takove pse utamani na trošak vlasnika, a koji će trošak svakako biti veći od psetarinske pristojbe.

Oglas za18. maja 1930.
152. 19.svibnja prodavati će se trava u grabama na potezu ceste Zaprešić - Miljana, od 6. km do 17. km. Početak licitacije u 8 sati ujutro kod 6. kilometra ceste.
153. Upozoruje se pučanstvo, da od cigana ne kupuje kolje. Svakome je poznato da cigani nemaju svoju šumu mnego da kolje kradu, pak će kupac imati neprilike sa kupljenim koljem od cigana.
154. Opaženo je da su mladići zaboravili da se poslije 9 sati nesmije skitati po selu i dizati buku, pjevati itd. Ozbiljni ljudi pritužuju se općini na mladež, pak će se opet morati odpočeti sa prijavljivanjem višoj vlasti radi kazne.
Svaki koji bude prijavljen po bilo privatniku ili patroli biti će kažnjen.
155. U nedelju 25. maja u 3 sata poslije podne obdržavati će se na licu mjesta doprinosbena rasprava za popravak šumskog i poljskog puta »Rupače«, to je put izmedju Lužanja i Podgnjila, kamo se ovime pozivaju interesenti popjedinci agrarni zakupnici time, da će se svakoga, tko na ovu raspravu nedodje, smatrati da pristaje na zaključke pridošlih interesenata.
161. Upozoruje se pučanstvo, da je uhvaćeno nekoliko slučajeva, da su neki pokušali ulijevati vodu u mlijeko, koje su prodavali u Zagrebu, te su radi toga osjetljivo kažnjeni. Narod neka se toga klone, jer se danas takovi rad može odmah aparatom odkriti i progoni se kazneno.

Oglas za 25. maja 1930.
169. Proglašuje se pučanstvu znanja radi, da je za ovu općinu po višim vlastima imenovana opć. primaljom izučena primalja gđa Kliček Paula, sada stanujuća u Kupljenom, dok se neće odrediti njezino pravo mjesto đe će stanovati.
Općinska primalja ići će porodu siromašnim ženama badava, siromaštvo utvrditi će općina prema porezu. Za radnike članove okružne blagajne, plaća okružna blagajna, a ako nebude babica kod poroda onda babičina prostojba (ide) u korist okružne blagajne.
Za žene koje nisu babice namjenilo je sresko načelstvo kazne, ako se utvrdi da prisustvuju porodima, a smrtni slučaj žene ili djeteta gdje ne bude primalja, još i kaznu po kaznenom zakonu radi izvršene radnje opasne po tuđi život.
170. Naređenjem Komande zagrebačkog Vojnog okruga proglašuje se mladićima rođenim 1910. godine, kao i svim starijim godištima koji su privremeno nesposobni, da će se 25. lipnja obdržavati regrutovanje naših mladića u Bistri.
Upozoruju se oni roditelji, koji imadu svoje sinove gdje u svijetu, da ih svojim pismima upozore, da na regrutovanje dođu u Bistru, jer svaki onaj koji nebude došao određeni dan na regrutovanje u Bistru, biti kažnjen po zakonu.

Oglas za 29. maja 1930.
172. Ovime se pučanstvu proglašuje, da će dana 1. lipnja davati »Croatia« kino u Zagrebu, Ilica 31, svečanu predstavu za seljačtvo prvog našeg jugoslavenskog filma domaće proizvodnje "Za čast otadžbine". U ovom filmu prikazane su borbe naše vojske u svjetskom ratu 1914—1918. te borbe jugoslavenskih legija pod vodstvom Nj. V. Kralja Petra Oslobodioca te Nj. V. Kralja Aleksandra.
Uz cijenu od 5 dinara po osobi može se ovaj domoljubni i poučni film pogledati i stvoriti si sliku velikog djela oslobodjenja i ujedinjenja naroda pod žezlom Prejasnog doma Karađorđevića!
173. Proračun upravne općine Pušća za godinu 1930. sastavljen i po opć. zastupstvu ove općine dana 27. maja pretrešen i usvojen.
Spomenuti proračun se izlaže na osamdnevni javni uvid od 30. maja do 7. juna u uredu ovoga poglavarstva za vrijeme uredovnih satova radi možebitnih kakvih prigovora - što se znanja radi pučanstvu područja ove općine proglašuje.
174. 175. i 176. Završni računi upravne općine Pušća za 1927., 1928. i 1929. zaključeni su po ovom poglavarstvu, te se isti u uredu ovopoglavarstva izlažu na osamdnevni javni uvid i to od 30. maja do 7. juna 1930. za vrijeme uredovnih satova radi možebitnih eventualnih prigovora.

Oglas za 8. juna 1930.
184. Prema obavijesti američkog konzulata našem Ministarstvu proglašuje se pučanstvu znanja radi, daje oko 400 kvotnih useljeničkih viza na raspoloženju za 1930. i 1931. godinu za lica iz naše Kraljevine za putovanje u Ameriku. Svi interesovani, koji žele putovati u s. d. Amerike, neka se jave kod ove općine još sutra ili prekosutra radi uputa za sastav molbe.
186. Došlo je do znanja ovoj općini, da mnogi žitelji puštaju u potoke i mlake svoje guske i race, te tako iste smrade vodu, koja je za blago nezdrava za piće. Proglašuje se pučanstvu znanja i držanja radi, daje strogo zabranjeno i kažnjivo puštati guske i race i one potoke i mlake iz kojih se napaja blago i druga domaća živina, stoga radi neka se toga mane svi oni koji su do sada puštali, jer će svi takovi biti strogo kažnjeni.
187. Pošto su skoro svi psi na području ove općine bez veza, pozivaju se vlasnici, da svoje pse odmah privežu na lance, i da ih nepuštaju klatariti se po selima, jer će svaki pas koji će biti nadjen prost, biti smjesta ubijen na trošak vlastnika, i uzto vlastnik biti globljen osjetljivom novčanom globom.
189. Kr. kotarski sud II. u Zagrebu daje na znanje, daje određena ovršna dražba zapljenjenih pokretnina Gorupec Vida iz Hruševca, radi dužnih Pintarić Mati 1960 dinara, za 20. juna u 2 sata poslije podne u ovršenikovoj kući u Hruševcu.
190. Dana 14. lipnja u 2 sata popodne obdržavati će se u školi Kupljenovo popis školskih sposobnjaka, a dana 15. lipnja u 10 sati prije podne popis školskih sposobnjaka u školi Pušća.
Roditelji dobiti će pozive za upis samo za djecu rođenu u našoj župi. Djeca rođena u stranim župama u godini 1923. treba da budu posebno prijavljena za popis. Tko takvu djecu zataji biti će prijavljen radi kazne, što svoju djecu ili povjerenu mu djecu zapostavlja i nedozvoljava da se djeca naobraze.
Svako djete biti će prigodom upisa liječnički pregledano, i utvrđeno će biti, dali je zdravo i sposobno za školu. Roditelji koji imaju stariju djecu oproštenu od škole ili nesposobnu, dužni su takovu djecu dovesti na pregled na dan upisa, da se djeca oslobode škole. Kasnije će morati vršiti pregled o svojem trošku.-

Oglas za 15. juna 1930.
191. Kako je već poznato svim regrutima, jer su primili poziv da će se 25. juna obdržavati regrutovanje za mladiće iz naše općine u mjesto Bistra.
Početak regrutovanja biti će tačno u 7 sati ujutro, stoga radi imadu već u pola 7 sati biti svi mladići na mjestu gdje će biti regrutovanje, i to čisto oprani, ošišani, obrijani i okupani te posve trijezni, jer koji regrut bude u pripitom stanju, takav će biti smjesta zatvoren i kažnjen.
Naročito se upozoruju regruti, koji će ići na ponovne preglede, da sobom ponesu uvjerenje o privremenoj nesposobnosti. Tko ovo neće učiniti, morati će si nabaviti duplikat uz naplatu propisane takse od 55 dinara.
Svi regruti napose se upozoruju na napomenu utisnutu na pozivu, da si svaki onaj koji misli da imade pravo na hranilački ili skraćeni rok, da si pribave prije regrutovanja i na regrutovanje donesu potrebne dokumente, jer svaki onaj koji neće imati potrebne dokumente, dobiti će puni rok službe odmjeren, i kašnje si neće moći pomoći. Oni mladići, koji su kakove zanatlije, imadu sobom poneti dokazala, da su doista zanatlije, jer inaće neće biti rekrutovani u zanatlinske čete.
197. 23. lipnja drugi ponediljak obdržavati će se veliki godišnji Ivanjski sajam u Luki, sa raznovrsnom robom i blagom. Za isti sajam izdavati će se marvinske putnice cjeli ovaj tjedan svaki dan do podne. U nedelju neka po putnicu nitko ne dođe, jer se takove u nedelju i blagdane nesmije izdavati
199. Prema naredbi Kralj, banske uprave Savske banovine u Zagrebu, zabranjeno je ubijanje srna i srnjaka u području cijele kr. banske uprave Savske banovine u Zagrebu do konca 1932. godine.
200. Naredbom Kralj, banske uprave savske banovine u Zagrebu, zabranjeno je svake godine ubijanje zečeva od 15. januara pa do konca mjeseca augusta.

Oglas za 22. VI. 1930.
206. Proglasiti oglas pod brojem 191. - regrutovanje sa uputom mladićima.
209. Dana 23. lipnja obdržavati će se u Dubravici (Lušakima) godišnji sajam sa raznom stokom i robom. Na tom sajmu neće se naplaćivati pijacovina niti kakva druga pristojba.
Općina Dubravica moli žiteljstvo, da taj sajam posjetiti izvoli jer da je na zadnjem sajmu bio lijep broj stoke a i kupaca je bilo.
211. Proglasiti iz spisa zakon o šumama
212-213. Proglasiti iz spisa oglas dražbe nekretnina Bregeš Ivana iz Pušće donje. Proglasiti iz spisa oglas dražbe nekretnina Stanišak-Gorupec Vida i Imbre iz Hruševca
215. U zadnje vrijeme opaženo je, da neki ljudi prigodom čitanja oglasa kod crkve, upadaju proglašivaću sa kojekakvim riječima u oglas, te time smetaju čitanje oglasa
Oglas kojeg čita proglašivač pred crkvom narodu, jest od strane općine, te kada se takav čita imade se slušati bez ikakvog prigovaranja.
Proglašivaću jest naloženo, da čim padne jedna riječ od strane naroda, da odmah prestane čitati oglas i da podnese prijav protiv onoga koji je smetao čitanje oglasa.

Oglas za 29. juna 1930.
218. Savezno sa već proglašenim oglasom glede zabrane ubijanja srna i srnjaka (broj 199) proglašuje se da oni zakupnici lova koji imadu dozvolu, za ubijanje srna i srnjaka, da dozvole vrijede samo do 1. oktobra 1930.
221. Kod Križanec Josipa iz Movrača, općina Kraljevec, nalazi se jedno ždrebe muško crno sa bijelom lisom na čelu, staro oko 3 mjeseca, koje je došlo sa njegovim kolima kući Čije je to ždrebe, neka se sa dokazom prava vlasništva prijavi kod općine Kraljevec.
222. U četvrtak 3. srpnja u 9 sati prijepodne održavati će se kod općinskog poglavarstva u Zaprešiću javna usmena jeftimba za dobavu 20 kub. metara šljunka za opć. put Lužanjek pa se pozivaju svi oni koji ovu nabavu poduzeti kane, da na jeftimbu dođu
224. Opć. poglavarstvo u Luki daje na znanje da će se 15. jula u 9 sati prije podne u uredu opć. poglavarstva Luka obaviti jeftimba za nabavu 22 četvorna hvata ogrevnih drva bukovih za opć. ured i drž. osnovnu školu u Luki. Tko takova za prodati ima neka na jeftimbu pristupi gdje će primiti i daljnje upute o dovozu i isplati.
225. Upozoruje se pučanstvo daje za izvoz drva makar koje količine potrebna iskaznica, ako se drvo ne troši za kućnu porabu, već se vozi bilo kuda na prodaju, a poglavito kada se drva voze iz jednog mjesta u drugo.
Izvoznicu izdaje sresko načelstvo, ali tek na predhodnu potvrdu lugara i opć. poglavarstva, u kojoj mora biti potvrdjeno od kuda drvo potiče. Drvo mora biti pretučeno lugarovim čekićem.

Oglas za 13.7.1930.
228. Zakonom o ribolovu u slatkim vodama zabranjeno je kvašenje lana i konoplje u ribljim vodama. Upozoruje se pučanstvo, da lan i konoplju ne namače u rijeki Krapini, jer će zatečeni biti kažnjeni.
229. U nedelju 20. o. mj. slavi se crkveno posvetilo u crkvi sv. Jurja u Pušći, a kako je na novo premalana crkva, biti će posebne velike svečanosti, te će na ovu svečanost doći puno stranog svijeta
Upozoruju se mladići da nebi po običaju svojem, prigodom ove svečanosti, naredili kakve sramote tučnjavama i sramotnim pjesmama kod crkve, itd.
Red i mir biti će od strane vlasti osiguran, te će svaki onaj mladić, koji će se pokušati tući, kod crkve, u krčmi itd. biti odmah predveden na sresko načelstvo u Zagreb u zatvor.
231. Danas, 13. srpnja u 3 sata poslije podne obdržavati će se na licu mjesta doprinozbena rasprava radi uredjenja interesentskog puta Trebljenice do Velikog vrha, kamo se ovime pozivaju svi interesenti opomenom, da će se za one koji nedodju smatrati da pristaju na zaključke prisutnih
234. Pozivaju se oni kućevlasnici koji imadu takove zgrade koje se upotrebljavaju samo za vrijeme sezone za ljetovališta, da u roku od 15. jula do 15. augusta 1930. podnesu kod ove općine prijavu radi razreza kućarine pod pretnjom zakonskih posljedica.

Oglas za 20. VII. 1930.
237. Upućuju se gospodari, da obrate pažnju na obranu djeteline od štetočinje naročito od parazita volovoda i od viline kose. Ovi paraziti najlakše se unište, da se odmah izčupaju napadnute biljke
239. Pozivaju se gospodari koji nisu do sada staru kukuruznicu upotrebili za stočnu hranu, da moraju odmah staru kukuruznicu ili spaliti ili zakopati u gnoj. Kukuruznicom zabranjeno je pokrivanje krovova ili ograđivanje dvorišta, itd. jer se u staroj kukuruznici leže kukuruzni moljac koji uništava kukuruz-
243. Dana 3. kolovoza u 8 sati u jutro obdržavati će se na licu mjesta kod škole u Pušći jeftimba ža popravak i bjelenje školskih prostorija. Radnje proračunate su na 700 dinara. Potonji uvjeti moći će se uviditi svaki dan u školi, te na dan jeftimbe prije same jeftimbe.
244. Zapisnička molba Gluhinić Dragutina iz Pušće gor, kućni broj 20, za podjeljenje gradjevne dozvole za pregradnju i preseljenje kuće, štale i suše, izlaže se na javni uvid u uredu ove općine od 20. do 28. srpnja radi možebitnih prigovora, dok će se gradjevni očevidi obaviti na licu mjesta dne 29. srpnja u 4 sata poslije podne.
245. Zapisnička molba Mihalinec Josipa iz Dubrave, kućni broj 15, za podjeljenje gradjevne dozvole za gradnju sjenika, izlaže se na javni uvid u uredu ove općine od 20. do 28. srpnja radi možebitnih prigovora, dok će se gradjevni očevid na licu mjesta obaviti dne 30. srpnja u 4 sata poslije podne.
248. Proglašuje se pučanstvu znanja radi, da će Komande vojnih vlasti kupovati neposredno od naroda stočnu i ljudsku hranu za potrebe vojske, te će odmah narodu isplaćivati u gotovom novcu, jedino se upozoruje pučanstvo da se nedade zavaravati raznim špekulantima, trgovcima itd. jer vojska će sve artikle dobro plačati.

Oglas za 27. jula 1930.
250. Dana 1. kolovoza (petak) obdržavati će se novodozvoljeni godišnji sajam u Brdovcu sa blagom i svakovrsnom robom
252. Dana 10. augusta u 9 sati prije podne obdržavati će se na licu mjesta u Pušći kod općine i škole javna ustmena jeftimba za preloženje jednog štednjaka (šparheta) i 4 glinene peći. Pozivaju se interesenti ovih radnja, da izvole jeftimbi pristupiti. Potanki uvjeti uviditi će se neposredno prije početka jeftimbe.
253. Molba Filković Stjepana iz Hruševca pušćanskog, kućni broj 19, od 11. jula za dogradnju klijeti k postojećoj kući u cijeloj dužini uz kuću, izlaže se na 8-dnevni javni uvid za vrijeme od 28. jula do 6. kolovoza u uredu ove općine radi možebitnih prigovora. Očevid na licu mjesta obaviti će se 6. kolovoza u 4 sata poslije podne.
254. Proglašen plakat »Borba protiv metlice« i narod upućen na posebno uništavanje metlice.

Izvor podataka : Zaprešički godišnjak 2005-2006Značajne godine za Općinu Pušća

1204. prvi puta se spominje naselje u ovom našem kraju i to u crkvenim knjigama bez navodenja imena i postojanje župe svetog Jurja

1263. godine izgradena je na mjestu sadašnje župne crkve grkokatolička crkva

1330. godine zapisano je da su u ovom kraju vladale strašne zarazne bolosti, kuga i kolera, od kojih je večina stanovnika umrla

1334. godine spominje naselje Ivan arhidjakon Gorički

1493. godine - Krbavska bitka. Kada su Turci provaljivali u ove krajeve stanovništvo (po usmenoj tradiciji) bili su to Grci, pobjeglo je pred njihovim nasiljem. Kraj je ostao pust. Njive, vinogradi, vocnjaci obrasli su korovom.

1504. godine spominje se naselje Pušča

1513. godine izgradio je feudalac Mato Bužani crkvu na vrhu brijega.Kapela Majke Božje svete krunice

1573. godine seljaci Pušče sudjelovali su u Seljačkoj buni Matije Gupca

1630. godine izgraden je dvor baruna Raucha

1848. godine ukida se tlaka i seljaci otkupljuju zemlju od velikaša

1848. godine spominje se prvi put škola u Pušči i to u Bregovljani, kraj kapele svetoga Andrije. To je bila drvena kuća. U podrumu je bila gostionica gdje se prodavalo crkveno vino, a u gornjim prostorima je bila učionica. Te je godine kuća izgorjela pa je
nastava bila održavana u kući nekog Reberskoga.

1878. godine ovdašnji su velikaši digli tužbu kralju, jer seljaci nisu redovito plaćali svoj doplatak. Zadnji plemići u ovom kraju spominju se Levin Rauch i Pavao Rauch. Pavao Rauch bio je hrvatski ban od 1908.-1910. godine.

1873. godine izgrađena je nova cesta kroz Pušču

1886. prošao je prvi vlak zagorskom prugom iz Zagreba u Varaždin

1893. godine je Prva hrvatska gradionica orgulja, harmonija i glasovira iz Zagreba izgradila orgulje od 6 registara u Župnoj crkvi

1895. godine izgradena je najprije drvena, a onda zidana jednorazredna škola

1908. godine nastava se održavala u lovačkom dvoru baruna Raucha

1913. izgradena je školska zgrada i općinska zgrada

1919. godine izvršena je djelomična agrarna reforma vlastelinskog zemljišta

1923. godine Udruga hrvatskih učiteljica kupila je Rauchov dvor i 105 jutara zemlje od Rauchovih nasljednika za ljetovalište djece i za domaćinsku školu

1941. godine rodoljubi su napali žandare u Hruševcu

1943. godine u lipnju je vješano pet talaca, a kasnije još sedam

1944. godine ustaše su u svitanje 23.12. provalili u Hruševec, poubijali 13 osoba, popalili selo i opljačkali ga. U jesen te godine vješano je deset rodoljuba kod skretnice u Pojatnu

1952. godine elektrificirana je Pušča

1959. godine počeo je voziti autobus ZET-a

1960. godine uveden je telefon do Pušče

2001. godine uveden je plin

2002. godine otvorena je nova školska zgrada

Preuzeto sa : http://www.galerija-kraljice-mira.hr/povijest.html

digitalna pristupacnost2

logo popis stanovnistva

logo za web

prava novorodeno dijete

pum2021 naslovnica

film pusca link

baner biciklisticko pjesacka staza 1

informativna ploca 7.2.2 opcina pusca 1

eu info zgbz

zapresic doo logo

ucenjem do posla baner

lag sava jpgpusca in 2

covid 19

os pusca predstavljanje projekta

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...