billboard 04

voda upozorenjeTemeljem dojava i upita građana o istinitosti da voda sa izvora Stalnjak u Pušćanskoj Dubravi nije za ljudsku potrošnju Općina Pušća u suradnji sa poduzećem Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. izvršila je uzorkovanje vode na gore navedenom izvoru te je uzorak dostavljen u Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.

Analizom Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar je potvrđeno da voda sa izvora Stalnjak nije za piće. U vodi je pronađena velika količina koliformnih bakterija opasnih za zdravlje. Ove bakterije se vrlo brzo razmnožavaju, a posebno je opasno ukoliko se voda sa izvora ne konzumira odmah nego tek nakon nekoliko dana.

Kako bi se spriječila konzumacija vode s izvora načelnica Općine Pušća, gđa. Anđela Cirkveni je postavila šljunčanu barikadu na cesti koja vodi na izvor, no već nakon nekoliko sati poslije šljunak je ukraden te je postavljena betonska barikada.

Izvor će biti zatvoren do daljnjega, a narednih dana kontinuirano će se provoditi analize.

zgrada opcinePlan gospodarenja otpadom Općine Pušća za razdoblje od 2017. - 2022. godine temelji se na ciljevima Zakona o održivom gospodarenju otpadom sukladno kojem se gospodarenje otpadom mora provoditi na način da se ne dovede u opasnost ljudsko zdravlje i okoliš, a načela održivosti osobito moraju biti usmjerena na: očuvanje prirodnih resursa, sprječavanje od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanje biološke raznolikosti, sprječavanje značajnijeg narušavanja izgleda mjesta, krajolika i/ili kulturnog dobra.

Ovaj Plan izrađen je u skladu sa odredbama članka 17. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) kojim su preneseni zahtjevi članka 28. Okvirne direktive o otpadu. Sastavno na viziju i ciljeve gospodarenja otpadom u RH do 2025. godine, definirane Strategijom gospodarenja otpadom (NN 130/05) i važeće nacionalne propise Plan ima za zadatak uspostavu cjelovitog i učinkovitog sustava gospodarenja otpadom, koji će se ostvariti provedbom aktivnosti sanacije i zatvaranja postojećih neusklađenih odlagališta otpada, divljih odlagališta, crnih točaka te unaprjeđenjem sustava odvojenog sakupljanja i obrade otpada.

skola udzbenici puscaNačelnica Općine Pušća, dana 12. lipnja 2017. godine, donijela je Odluku o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovne škole u školskoj godini 2017./2018.

Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika ostvaruju učenici iz obitelji kojima su mjesečni neto prihodi u posljednjih tri (3) mjeseci manji od 1.500,00 kuna po članu obitelji. Korisnicima socijalne skrbi neće se sufinancirati nabava udžbenika s obzirom da isto pravo ostvaruju preko Centra za socijalnu skrb.

Zahtjev za sufinanciranje nabave udžbenika podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Općini Pušća, na web stranici općine; www.pusca.hr i Osnovnoj školi Pušća a predaje se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pušća, Kumrovečka 109, 10294 Donja Pušća najkasnije do 30.09.2017. godine.

Općina Pušća po udovoljenim zahtjevima sredstva će uplaćivati na račune podnositelja zahtjeva na temelju dostavljenog računa na kojem je vidljivo da je uplata izvršena, tj. da je račun plaćen.

pdfOPŠIRNIJE / ODLUKA

wordZAHTJEV


wordIZJAVA

agencija polj zemU Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017. objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15 (u daljnjem tekstu: Naputak).

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15, u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Naputak je stupio na snagu 15. lipnja 2017.

Slijedom navedenog, pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona i Naputku.

VUP2017 1Akcija Volonteri u parku održana je 30. svibnja 2017. godine u DV Bambi-objekt Pušća, u terminu 15.00-17.30 sati.

Projekt je dio nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Akcija se provodi u suradnji sa trenerima iz Sport Educe, fizioterapeutima, sveučilišnim profesorima i asistentima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, stomatolozima te drugim stručnjacima.

Projekt je namijenjen promicanju zdravih stilova života, međugeneracijskoj solidarnosti, integraciji djece s teškoćama, te sigurnom, zdravom boravku i igri na dječjim igralištima.

pusca.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...